MANUSCRIPT

 • EH 47 B 04 01
  CATEGORY

  Midrash
  Homilies

  Two homilies delivered by Hayim ben Yesoskhar Ber Melamed. Amsterdam, 1789-1790


  Title I:
  ספר / עץ חיים / ובו שלשה שריגים עלתה נצה הבשילו אשכלותי / ענבים האחד מהשלשה שריגים היא דרוש אחד / מה שדרשתי ברבים בבה″כ הגדולה אור ליום / ב″ח אייר זבחו זבחי צדק למב″י לפרט אין / המדרש בלא חידוש. והשני היא ג″כ דרוש והספד / על פטירת אדמ″ו נר ישראל פטיש החזק עמוד / הימני כבוד הרב מהור″ר שאול בחיר ה‘ / אשר נתבקש בישיבה של מעלה ביו‘ שבת קדש עת וזמן / פטירת ג‘ צדיקים אשר ידם רב להם זיין / תמוז בשעת מנחה יהי‘ לנו יגון ואנחה לפרט / ותהי המשרה על שכמו. השלישי הכי נכבד היא / ג″כ דרוש של הספד על פטירת הרב הגאון / הגדול הנ″ל זצ″ל לה″ה ביו‘ א‘ זיין מנחם עת / ספוד שנכנסו גוים בהיכל ה‘ וירב תאני‘ ואני‘ / בבה″כ של אוילן בארג שנת הנ″ל ללמד לבני / יהודים קשת ולעוררי את לב בני ישראל / ויבכו את השריפה אשר שרף ה‘ ממני.

  Title II:
  חלק שני‘ / ספר / אלון בכות / הספדות ובכיות יוגן אנחות קול יללות ברחובות צווחות במרום נשמעות בפטירת / רבינו הקדוש ערבה כל שמחות ונחשכו / המאורות הוא הנשר הגדול כהלכה הי‘ / משיב לכל שואל אדמ″ו הרב הגדול עמוד / ה[י]נמי פטיש החזק כמהו‘ שאול אשר / נתבקש בישיבה של מעלה ביום ש"ק זיין / תמוז עת וזמן פטירת ג‘ צדיקים אשר / ידם רב להם שנת ותהי‘ המשרה על שכמו / לפ″ק.


  The second homily is an obituary for Saul ben Aryeh Leib Loewenstamm, Ashkenazic chief rabbi of Amsterdam.


  Hebrew / Paper / 19,8 x 14,4 cm. / Two parts, I: [15], II: [9] ff. (last 3 ff. blank) / Ashkenazic cursive writing with square headings / Title written in crudely drawn frame.


  Fuks 31


  SEE ONLINE