MANUSCRIPTS


EH 47 C 41
CATEGORY

Miscellaneous

Collection of works by Moses Hayim Luzzatto


I. ספר / דרך חכמה / נותן דעת ומזימה: התלמיד שואל / על הפתחים פתחי תבונה אל מי / מקדושים ממפרשי תורתינו יפנה ללכת / בעקבותיו להיות צדיק ונושע. והרב בא בתשובה / שלימה לנחותו אורח חיים דרך ישכון אור / אשר נוצרי עדותיו:/ חברו והכינו החכם הכולל החסיד / ועניו הממליץ והפייטן המפואר / כמהר″ר משה חיים לוצאטו ז″ל / שנת באר″ש תנחם סלה לפ″ק / נעתק על ידי דוד פראנקו מינדיס יצ″ו / 5534.
II. מאמר / על ההגדות / בו מדובר נכבדות על דברי חז″ל / והגדותיהם. ישמע חכם ויוסיף לקח / טעם לשבח להשכיל, הענינים היקרים / והאמיתיים הן המאמרים והן הביאורים / הלמודיים אשר אתנו מורשה מפיהם : יאים הדברים למי שאמרם וחרב פיפיות / הידם למען לא ישלחו הסכלים ובלתי / מלומדים במלחמתה של תורה בעולתה ידיהם לפרש דברי רז″ל בדעות זרים / ותעתועים: / חברו הח‘ הכולל כמהר″ר משה חיים לוצאטו / זכר צדיק לברכה.
III. מאמר העקרים ישא מדברותיו על ה‘ ועל משיחו: על הנבואה / ועל ההשגחה: על גן עדן ועל גהינום, על / התורה ועל העבודה : על הנסים ועל הנפלאו‘ / ועוד ענינים ונושאים יקרים רוחניים / וחומריים אלהיים וטבעים כללים במדעו / וכתבם בידו החזקה החכם השלם הממליץ הגדול והפייטן המפואר נודע בשערים שמו / כמהר″ר / משה חיים לוצאטו מ″כ / חברו פה בעיר אמשטרדם / שנת משאת כפי מנחת ערב לפ″ק./ העתקתי אנכי חפשי [דוד פראנקו מינדיס].
VI. מאמר החכמה / אור הגנוז / מלמד לאדם דעה בינה והשכל בסוד ה‘ על / תפלות ראש השנה, על הגלגול, מגלה רזיא / בסדר ליל פסח, בא בספורות על עשר הספירות, דבר החכמה על הנשמה / ועל ארבע עולמות אבי″ע יצריח אף יריע / העמיק עצה הגדיל תושיה / החכם השלם המקובל האלהי הפלוסוף / התורני ממליץ ופייטן משובח למאד / כמהר″ר משה חיים לוצאטו ז″ל / ואת כל אלה ידו עשתה פה באמשטירדם / בשנת ה‘ הוא נחלתו לפ″ק.


Copied David Franco Mendes. Amsterdam,1774.

Contents:

f. 1r: Title I.

f. 1v, 8r-9v, 10v, 15v, 16v, 29v, 30v, 49v-55v: blank.

f. 2r-7v: Sefer Derekh Hokhmah, theological treatise.

f. 10r: Title II.

f. 11r-15v: Ma’amar al ha-Hagadot, theological treatise.

f. 16r: Title III.

f. 17r-29r: Ma’amar ha-Ikarim, theological treatise, written in Amsterdam in 1738.

f. 30r: Title IV.

f. 31r-49r: Ma’amar ha-Hokhmah, kabalistic treatise written in Amsterdam in 1734.

I, II, and III published for the first time in Amsterdam, 1783 ; IV published for the first time in Zolkiew, 1775.


Hebrew / Paper / 18,1 x 11,4 cm. / 4 parts, [55] ff. (partly foliated) / Variety of lines to a page / Sephardic cursive and square writing / First title written in engraved frame, the other three titles in drawn frame / Text written in ruled frame of 13,8 x 8,4 cm. / Catchwords at the bottom of each page.


Fuks 445


SEE ONLINE