MANUSCRIPTS


EH 47 A 07
CATEGORY

Belles Lettres
Poetry

Hebrew poem by Menahem ben Isaac Noveira for the wedding of Judah Hayim Rocca and Venturina, daughter of Mordekhay Girondi. Verona, 1766


שיר נאמו לשולחיו יהודה גבר באחיו, מעשי ידיו להתפאר אין די באר שיר / ושבחה והלל ענותן כהלל הוא החתן המפואר והנעלה לשבח / לפאר ולתהלה כמ″ר יהודה חיים רוקקה יצ″ו המקרב את קרוביו / אוהב את אוהביו, נפל חבלו בנעימים ויבן כמו רמים ביתו זו אשתוו / אשת חיל מי ימצא לו נרצה, אך יצא יצא גורלו הטוב והנחרץ על משמרתו / עמד בא ג″ד גדא דביתא אתא דא היא אתתא היקרה התמימה / מרת וינטורינה גירונדי מב″ת [.....] לאישת שלוחה ההולכת / לפבי היא המנחה העולה [...] פני, היקרים הנאהבים והנעימים תמימים / ושלימים [...] לעשות רצון קונם בגופם ובהונם / שקולים הם ויבואו שניהם יבלו בטוב ימיהם ושנותיהם האחים המפוארים / הגדול שבהם ירא אלקים וסר מרע כמ″ר יצחק גירונדי יצ″ו ואתו [...] יתלוה אחיו היקר אב הכלה מ‘ מרדכי גירונדי יצ″ו [...] שני בני היצ[.]ר העומדים [..] היו להחתן לאב שני הדודים מעשה חדודין פי / הנצבין עליה יקובל ברצון [.....] אם קטנה היא או גדולה מילתא / בבר אמורה [......] אחד המרבה ואחד הממעיט ורצה גדול [....] ועושה / פה ק″ק וירונה בך יברך / לחדש שבט שנת לישועתך / קויתי ה‘ לפ″ק / העומד לשרת עפר ואפר כירה / נמחם בל″ר יצחק נווירה.


Contents:

f. 2v-3v: Introduction in prose.

f. 4r-6r: poem (10 stanza’s of 6 lines).

f. 6v: blank.


Hebrew / Paper / 31,4 x 23,5 cm. / [6] ff. / Unvocalised Italian cursive and vocalised square writing (autograph) / Each page written in engraved ornamental frame.


Fuks 264


SEE ONLINE